*මිල ගණන් සාකච්චා කළ හැක.

*Good Condition

* Lady Use

*Clear Documents

* Cash deals Only