හොද දාවන තත්වයේ වහනයක්

සුලු වැඩ අත

අලුත් බැටරී

ටයර් 80%

දුම් සහතික අවශ්‍ය නෙමැත

සියලුම ලියකියවිලි සහිකයි

වටින කෙනෙකුට